กิจกรรม

ระบุคำที่ต้องการค้นหา    
ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1 เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนของอปท.ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 17/07/2558
2 แผนผังเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 07/01/2558
3 เปิดให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลแสนตุ้ง 15/07/2557
4 งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 10/07/2557
5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง จังหวัดลพบุรี 27/06/2557
6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ และโครงการคุณแม่วัยใส ฯ 25/06/2557
7 โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานระบบ e-Plan จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2557 04/06/2557
8 ขอเชิญร่วมงานระกำหวาน ประจำปี 2557 21/05/2557
9 โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 24/เ04/2557
10 ความคืบหน้าการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลแสนตุ้ง 17/เ04/2557
11 ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 10/เ04/2557
12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 27/03/2557
13 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 06/09/2556
14 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 09/08/2556
15 โครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556 19/07/2556
16 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 12/08/2555
17 โครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2555 01/08/2555
18 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 11/08/2554
19 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2554 08/08/2554
20 งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 12/เ04/2554