แผนผังเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานจัดเก็บรายได้และผลประโยชน์ของเทศบาลตำบลแสนตุ้ง