คู่มือบริการประชาชน

ระบุคำที่ต้องการค้นหา    
ลำดับที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 การขอเลขที่บ้าน
2 การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
3 การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วครว
4 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
5 การจำหน่ายชื่่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
6 การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
7 การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานะข้อมูลทะเบียนราษฎร
8 การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
9 การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
10 การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย