สมาชิกสภาเทศบาล

นายยงยุทธ  พรมชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายจรูญ  นิติการุณ
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   
นายสังเวียน  วราโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางดารณี  กลิ่นขจร
สมาชิกสภาเทศบาล
   
นายอาณัติ  ทวาเรศเรืองคาม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกรีพล  สถิตย์เสถียร
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวีระพัฒน์  สินธุนาวา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญส่ง  กลิ่นขจร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายขุนพล  สว่างไสว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายณรงค์  เกศสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายโสภณ  โสทรอุดมทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธีรยุทธ  สุวรรณรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล