แนวทางการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์: ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"
3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด และการกระจายผลผลิตของเกษตรกร
4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด