แนวทางการพัฒนา

6. ยุทธศาสตร์: ด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในภารกิจของเทศบาล
4. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน