สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.แสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.แสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.แสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอบต.บ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เนื้อที่
มีเนื้อที่ในการปกครองทั้งสิ้น 9.1896 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,743.5 ไร่ ครอบคุมพื้นที่บางส่วนของ 4 หมู่บ้าน ในเขตตำบลแสนตุ้ง ซึ่งได้แก่หมู่ที่ 1,5,7,9
ลักษณะภูมิประเทศ
มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ อยู่ทางตอนบนและตะวันตกของอำเภอ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม และพานิชยกรรม มีแม่น้ำเวฬุและคลองแสนตุ้ง
ไหลผ่านทางด้านตะวันตกและตะวันตกของชุมชน
ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไปมีสามฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีระหว่าง 26 - 32 องศาเซลเซียส