ประวัติเทศบาล

   หมู่บ้านแสนตุ้ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ครั้งสมัยโบราณเชื่อกันว่าที่บริเวณนี้มีพระราชานำ แก้วแหวน เงินทอง ใส่ตุ่มมาฝังไว้ในบริเวณหมู่บ้านนี้จำนวนนับแสนตุ่ม
ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านแสนตุ่ม"และต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น "บ้านแสนตุ้ง"
         
   ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม การประมง และเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากเมืองแสนตุ้งเป็นศูนย์กลาง ที่มีตลาดสด และแหล่งการค้าขายเครื่องอุปโภค บริโภค พืชผัก เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล
   แสนตุ้งคือประตูสู่เมืองตราด โดยมีสะพานท่าจอด เป็นสะพานกั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราด มีชื่อเรียกว่า "สะพานข้ามแม่น้ำเวฬุ"จนอาจกล่าวได้ว่า
"ใครจะมาตราด ต้องผ่านท่าจอด ใครจะออกตราด ก็ต้องผ่านท่าจอด"
   โดยเฉพาะในปัจจุบัน จังหวัดตราดได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์
โดยเฉพาะหมู่เกาะต่างๆ ที่กำลังได้รับความนิยมและความต้องการจากนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างเกาะกูด เกาะหมาก ฯลฯ ซึ่งเส้นทางนี้ต้องผ่านตำบลแสนตุ้งทั้งสิ้น จึงถือได้ว่าแสนตุ้งนั้นคือ "เมืองหน้าด่าน" จริงๆ