ความหมายตราประจำ

   สัญลักษณ์ เป็นรูปเรือแจวลอยอยู่บนแม่น้ำเวฬุ มีภูเขาสูงหลายลูกในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารรวมทั้งแม่น้ำเวฬุซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพานิชยกรรม การประมง และเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลัก
   จัดตั้งโดยได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแสนตุ้ง ตาม พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542
    สีฟ้า – ขาว หมายถึง ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลของเทศบาล และความบริสุทธิ์โปร่งใสนการบริหารงานของเทศบาลตำบลแสนตุ้ง