ผู้บริหาร

นายอุดมพันธ์  สว่างไสว
นายกเทศมนตรี
นายนิพนธ์  พัฒนวงศ์สุนทร
รองนายกเทศมนตรี
นายขุนแผน  สว่างไสว
รองนายกเทศมนตรี
นายธวัชชัย  สถิตย์เสถียร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายนรินทร์  เชียงทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี