พนักงานเทศบาล

นายวีระชัย  จุฬาวงศ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาล
นางสาวสุชาดา  หวลถนอม
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง
นางพัชรดา  สุขวงศ์
หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางพัชรดา  สุขวงศ์
หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอรุวรณ  หงษ์ร่อน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศุภรดา  มนัสสนิท
บุคลากร
นายอนุรักษ์  สุภาเพชร
นิติกร
นางรัฐภัทร์  มั่งคั่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุวรรณี  สืบสาววงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
นางกวิตา  สมใจมิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชนิษา  ศักดิ์แพทย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
   
นางสาววนิดา  วัชนุชา
นักพัฒนาชุมชน
   
   
นายธงชัย  จิตติสังวร
เจ้าพนักงานทะเบียน
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองช่าง
นางสาวสุชาดา  หวลถนอม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุชาดา  หวลถนอม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายภัยทัศน์  เจริญสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นางสาววรรณภา  เจริญสมบัติ
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ