ประชากร

ชื่อชุมชน จำนวนประชากร (คน) จำนวนครัวเรือน (หลัง)
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านแสนตุ้ง 912 995 1,907 1,298
หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านแสนตุ้ง 332 319 651 397
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านแสนตุ้ง 199 214 413 172
หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านแสนตุ้ง 128 132 260 208
ทะเบียนบ้านกลาง 36 32 68 2
รวมทั้งสิ้น 1,607 1,692 3,299 2,077
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2556