พันธกิจ

1. พัฒนาเทศบาลให้มีความน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมดี ระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านประตูเมืองตารดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยยึดหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
5. พัฒนาส่งเสริมระบบเทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารของท้องถิ่นให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
6. อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป
7. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร