วิสัยทัศน์

แสนตุ้งเมืองน่าอยู่ ประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการค้าขาย ขยายโอกาสทางการศึกษา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย อนุรักษ์ประเพณีไทย
ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล ภายใต้หลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"