ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ระบุคำที่ต้องการค้นหา    
ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1 ผลการเปิดซองโครงการจ้างปรัปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (เก่า) หมู่ที่7 26/12/2560
2 ประกาศการคำนวณราคากลางขยายไหล่ทางเทศบาล2 09/11/2560
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร ตามแบบ ปปช7 28/08/2560
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 11/08/2560
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 07/06/2560
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.2ข้างทางบริเวณถนนเทศบาล2 09/03/2560
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานขยายไหล่ทาง 09/03/2560
8 ประกาศสอบราคา จ้างขยายไหล่ทางถนน คสล.2ข้างทางบริเวณถนนเทศบาล2(ซอยแสนสุข) หมู่9 22/02/2560
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 20/02/2560
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 16/02/2560
11 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา ซ่อมปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 80-4366 ตราด 11/01/2560
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานซ่อมปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 80-4366 ตราด 10/01/2560
13 ประกาศสอบราคา ซ่อมปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 80-4366 ตราด 30/12/2559
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (เก่า) หมู่ที่ ๗ 26/12/2559
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 22/11/2559
16 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (เก่า) หมู่ที่ ๗ 22/11/2559
17 ประกาศการคำนวณราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (เก่า) หมู่ที่ ๗ 22/11/2559
18 ประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 26/10/2559
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 26/09/2559
20 อรถยนต์ตรวจการณ์ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ CAB (ยกสูง) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ซี.ซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบและวิทยุสื่อสาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสอบราคา) จำนวน ๑ คัน 23/08/2559