ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

รายละเอียด :
[เอกสารเพิ่มเติม]
ที่มา : กองคลัง
วันที่ประกาศ : 20/02/2560