ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบุคำที่ต้องการค้นหา    
ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 30/10/2560
2 เรียกและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 24/10/2560
3 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02/10/2560
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 11/09/2560
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 24/08/2560
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 15/08/2560
7 เรียกและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 09/08/2560
8 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 29/05/2560
9 รายงานผลการดำเนินการ(กรณีร้องเรียนเรื่องกลิ่นรบกวนจากร้านรับซื้อยางพารา) 11/05/2560
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 04/05/2560
11 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ 03/เ04/2560
12 ประกาศสรุปผลโครงการขยายไหล่ทางถนนคสล.2ข้างทางบริเวณถนนเทศบาล2 31/03/2560
13 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิด พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2548 22/03/2560
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2559 28/02/2560
15 ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 ,วันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 28/02/2560
16 เรียกและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 22/02/2560
17 ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 17/02/2560
18 ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส(รายละเอียดเพิ่ม) 17/02/2560
19 ประกาศสรุปผลโครงการซ่อมปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ทะเบียน 80-4366 ตราด 31/01/2560
20 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 27/01/2560