ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบุคำที่ต้องการค้นหา    
ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02/10/2560
2 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 29/05/2560
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 04/05/2560
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ 03/เ04/2560
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2559 28/02/2560
6 ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 ,วันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 28/02/2560
7 เรียกและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 22/02/2560
8 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 27/01/2560
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ 06/01/2560
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2559 02/12/2559
11 เรียกและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2559 25/11/2559
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง 22/11/2559
13 รายงานการประชุมผู้บริหาร/ปลัด/หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลแสนตุ้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 04/11/2559
14 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2559 27/10/2559
15 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 03/10/2559
16 รายงานการประชุมผู้บริหาร/ปลัด/หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลแสนตุ้ง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ 03/10/2559
17 บทสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลแสนตุ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 29/09/2559
18 รายงานการประชุมผู้บริหาร/ปลัด/หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลแสนตุ้ง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 05/09/2559
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2559 26/08/2559
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง 23/08/2559