ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการติดตั้งชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน 5 ชุด
[เอกสารเพิ่มเติม]
ที่มา : กองคลัง
วันที่ประกาศ : 04/05/2560