เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560

รายละเอียด :
[เอกสารเพิ่มเติม]
ที่มา : สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ประกาศ : 29/05/2560