การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
การชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
การชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
หากไม่ชำระภาษีภายในที่กำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
หมายเหตุ
หลักฐานที่ต้องนำมาด้วย
1. ใบเสร็จเก่า
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาทะเบียนการค้าหรือโฉนดที่ดิน น.ส. 3ก เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ครอบครองอยู่
5. แผนที่พอสังเขป